Primary tabs

Konstatime për shkelje nga subjekte, 2016-2021

Të dhëna mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet (vendosje posterash, tabelash, banderolash) nga subjektet sipas kategorive, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Për vitet 2016 e 2017 të dhënat janë me frekuencë vjetore ndërsa për vitin 2018-2021 janë tremujore.