Primary tabs

Konstatime për shkelje në hapësirat publike nga Individë, 2017

Të dhëna vjetore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet (vendosje posterash, tabelash, banderolash) nga individë sipas kategorive raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhënat për Njësitë Administrative në të cilat janë lëshuar akt-konstatime.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.