Primary tabs

Konstatime për shkelje në hapësirat publike nga Individë, 2016-2022

Të dhëna me frekuencë vjetore dhe tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet (vendosje posterash, tabelash, banderolash) nga individë sipas kategorive, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Sqarojmë se në tabelën përmbledhëse janë paraqitur të dhënat vetëm për ato Njësi Administrative dhe për ato vite apo periudha kohore gjatë të cilave janë konstatuar shkelje nga individët. Për Tremujorët I-IV 2021 është dhënë vetëm vlera totale dhe jo e specifikuar sipas kategorive të shkeljes dhe Njësive Administrative. Për Tremujorin I 2022 vlerat janë 0 (zero).

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit25.04 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaMay 05, 2022