Primary tabs

Gjoba për zënie të hapësirave publike, 2016-2021

Të dhënat me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për zënie të hapësirave publike sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake. Për vitin 2020 është raportuar muaji Janar-Dhjetor si dhe janë shtuar lagjet(nr.12, nr.13, nr.14). Raportimi ështe deri në muajin Janar 2021.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.