Primary tabs

Gjoba për aktivitete pa leje, 2020

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për aktivitete pa leje sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuar për muajit Janar-Dhjetor nga Policia Bashkiake. Për vitin 2020 janë shtuar lagjet me nr.12, nr.13, nr.14 .

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.