Primary tabs

Fondi i lejeve sipas llojit të klientit, 2016

Të dhëna mbi fondin e parashikuar (vlerë e përafërt në mijë lekë) për objektet e ndërtimit sipas llojit të klientëve (shtetërorë apo privatë) që kanë siguruar leje gjatë vitit 2016. Gjatë Tremujorit I 2016 nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit dhe Territorit.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.