Primary tabs

Fondi i lejeve sipas llojit të klientit, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi fondin e parashikuar (vlerë e përafërt në mijë lekë) për objektet e ndërtimit sipas llojit të klientëve (shtetërorë apo privatë) që kanë siguruar leje. Gjatë Tremujorit I 2016 nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit dhe Territorit.