Primary tabs

Nxënës të regjistruar, 2016-2017

Të dhëna të përgjithshme (fëmijë të regjistruar nga të cilët femra e meshkuj, fëmijë romë, fëmijë me aftësi të kufizuar, numri i klasave/grupeve) mbi institucionet arsimore parauniversitare (çerdhe, kopshte, shkolla) në Tiranë për vitin shkollor 2016-2017. Të dhënat janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë e Qark (DAR Tiranë dhe DAR Qark) dhe janë përpunuar nga Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore e Shëndetësore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.