Primary tabs

Përkatësia etnike në çerdhe, 2016

Numri gjithsej i fëmijëve të regjistruar në çerdhet publike sipas përkatësisë etnike (romë dhe egjiptianë) dhe kërkesat për regjistrim. Raportimi për këto të dhëna ka nisur në Mars 2016 nga Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.