Primary tabs

Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet, 2017

Të dhëna të përgjithshme mbi numrin e fëmijëve të regjistruar gjithsej, frekuentimin mesatar mujor dhe numrin e mungesave në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës. Raportimi për kopshtet ka nisur në Shtator 2017 pas kalimit të tyre në administrim të Bashkisë. Të dhënat raportohen me frekuencë mujore nga Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.