Primary tabs

Përmbledhëse për çerdhet dhe kopshtet, 2016

Të dhëna të përgjithshme mbi numrin e fëmijëve të regjistruar gjithsej, frekuentimin mesatar mujor dhe numrin e mungesave në çerdhet dhe kopshtet publike të Tiranës. Raportimi për çerdhet ka nisur në Mars 2016 nga Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF). Këtu nuk përfshihen të dhënat për kopshtet pasi ato kanë kaluar në administrim të Bashkisë në vitin 2017.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.