Primary tabs

Dëmtimet në gjelbërim dhe vlera, 2020

Të dhënat mbi dëmtimet në sipërfaqet e gjelbërta dhe vlera e tyre në lekë raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit (Dpn1).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.