Primary tabs

Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2020

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga subjektet sipas kategorive, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhënat për ato Njësi Administrative në të cilat janë konstatuar shkelje.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.