Primary tabs

Dëmtime dhe ndërhyrje nga subjekte, 2016-2021

Të dhëna mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet nga subjektet sipas kategorive raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm ato Njësi Administrative në të cilat janë konstatuar shkelje. Për vitet 2016 e 2017 të dhënat janë raportuar me frekuencë vjetore ndërsa për vitin 2018 e në vazhdim raportimi është kryer me frekuencë tremujore.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.