Primary tabs

Punonjës në Njësitë Administrative, 2019

Të dhëna mbi burimet njerëzore të Njësive Administrative të Bashkisë (gjithsej, femra) sipas moshës, vjetërsisë në punë, pozicionit e arsimimit si dhe numri i konkurseve të zhvilluara për vendet vakante. Këtu nuk përfshihen të dhënat për punonjësit e gjendjes civile. Raportimi kryhet me frekuencë gjashtëmujore nga Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.