Primary tabs

Punonjës në Bashkinë Qëndrore, 2017

Të dhëna mbi burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë (gjithsej, femra) sipas moshës, vjetërsisë në punë, pozicionit e arsimimit si dhe numri i konkurseve të zhvilluara për vendet vakante. Për Gjashtëmujorin I 2017 nuk është raportuar numri i punonjësve në listë pritjeje. Të dhënat raportohen me frekuencë gjashtëmujore nga Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.