Primary tabs

Punonjës në Bashkinë Qëndrore, 2016

Të dhëna mbi burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë (gjithsej, femra) sipas moshës, vjetërsisë në punë, pozicionit e arsimimit si dhe numri i konkurseve të zhvilluara për vendet vakante. Të dhënat raportohen me frekuencë gjashtëmujore nga Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.