Primary tabs

Akt-Kontrolle për pezullim punimesh, 2016

Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për pezullim punimesh dhe paraqitje dokumentacioni sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake. Të dhënat kanë filluar raportimin që prej muajit Mars 2016.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.