Primary tabs

Akt-Kontrolle për pezullim punimesh, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë mujore mbi akt-kontrollet e kryera për pezullim punimesh dhe paraqitje dokumentacioni sipas Njësive Administrative(Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake, të dhënat kanë filluar raportimin që prej muajit Mars 2016 deri në Gusht 2021.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.