Dajt

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Linzë, Shishtufinë, Tujan, Brrar, Ferraj, Priskë e Madhe, Surrel, Lanabreges, Shkallë, Qafmollë, Darshen, Selbë, Murth

Kujtim Qefaliaj

Email: nja.dajt@tirana.al
Tel: +355672060760

Treguesi Dajt % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 94.64 km2 8.52 %
Popullsia 24,267 2.88%
Femra 11,909 2.80%
Mosha 33
Familje 7,468 2.52%
Lindje 282 3.88%
Vdekje 93 2.19%
Të ardhur 1,994 6.10%
Të larguar 287 1.30%
Martesa 164 3.93%
Divorce 55 2.91%

*Përfshihen dhe të dhënat e lagjes 12

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Dajt me një sipërfaqe prej 94.6 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 26,178 banorësh nga 24,267 banorë një vit më parë ose ndryshim 7.9% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 277 banorë/km2
• Mosha mesatare 33 vjeç
Gjinia
• 49.2% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 103.2 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 21.40% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 69.81% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 8.79% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 53.26% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 18.25% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 43.24% (30.65% për të rinjtë dhe 12.59% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 1,911 banorë ose e llogaritur ndryshe 5 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 20 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 206 banorë
• 339 lindje ose 27 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 98, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 133 vdekje ose 5 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 166 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 1,615 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,927 banorë dhe të larguar prej 312 banorë
• 618 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 8,114 familje ose 86 familje për km2 me rreth 3.2 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 140 martesa ose -14.6% krahasuar me një vit më parë
• 40 divorce ose -27.3% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 3.5 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Dajt me një sipërfaqe prej 94.6 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 24,267 banorësh nga 22,371 banorë një vit më pore ose ndryshim 8.5% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 256 banorë/km2
• Mosha mesatare 33 vjeç
Gjinia
• 49.10%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 104 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 21.30% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.20% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 8.60% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 53.70% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 18.20% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 42.50% (30.30% për të rinjtë dhe 12.20% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 1,896 banorë ose e llogaritur ndryshe 5 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 20 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 189 banorë
• 282 lindje ose 49 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 93, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 93 vdekje ose 4 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 107 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 1,707 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 1,994 banorë dhe të larguar prej 287 banorë
• 695 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 7,468 familje ose 79 familje për km2 me rreth 3.2 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 164 martesa ose 8.6% krahasuar me një vit më parë
• 55 divorce ose 66.7% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 3 martesa ka një divorc