Bujqësia në Tiranë dhe vend, 2018

Statistikat e prodhimit bimor janë një mjet i rëndësishëm për monitorimin dhe menaxhimin e tregut të produkteve bujqësore. Statistikat gjithashtu po bëhen një instrument i rëndësishëm për vlerësimin e politikave bujqësore. Rritja e prodhimit bujqësor, jo vetëm që zhvillon ekonominë dhe ul papunësinë, por mundëson uljen e çmimeve të produkteve kryesore jetike që konsumohen nga popullata, si dhe ul varësinë e vendit nga importet.

Bujqësia, blegtoria dhe natyra përbëjnë një potencial të madh për zhvillimin ekonomik të zonave rurale të Tiranës nëpërmjet zhvillimit të agroturizmit, veçanërisht përmes produkteve bio aq shumë të kërkuara në treg. Bashkia e Tiranës është e vendosur të rikthejë vëmendjen në këto zona, për ta parë këtë potencial si një mundësi edhe për biznese të mirëfillta. Shija e produkteve tona bujqësore është origjinale dhe krahas kësaj rritja e prodhimit bujqësor, jo vetëm që zhvillon ekonominë dhe ul papunësinë, por mundëson uljen e çmimeve të produkteve kryesore jetike që konsumohen nga popullata, si dhe ul varësinë e vendit nga importet.

Statistikat e prodhimit bimor japin informacion për drithërat, bimët industriale, rrënjoret, fasulet, perimet, të tjera bimë të arave, frutat, agrumet, ullirin dhe vreshtat. Sipërfaqja gjithsej e njësisë ekonomike bujqësore (fermës) është tërësia e terrenit të përbërë nga shuma e sipërfaqes bujqësore të përdorur (SBP) dhe sipërfaqes së tokës tjetër.Sipërfaqja me drufrutorë, është sipërfaqja e tokës e zënë me pemë frutore, ullinj, agrume dhe vreshta. Llogaritet vetëm sipërfaqja e mbjellë në blloqe me kultura drufrutore. Sipërfaqe prodhuese e drufrutorëve është sipërfaqja që potencialisht jep prodhim. Përjashtohet sipërfaqja e pemtoreve të reja, blloqet extensive te drufrutorëve dhe ato të degraduara . Me vit prodhimi nënkuptojmë vitin kalendarik në të cilin fillon vjelja e prodhimit.

Bimët e arave

Gjatë vitit 2018, prodhimi gjithsej i bimëve të arave në njësitë e bashkisë Tiranë ishte 290,819 ton në një sipërfaqe prej 13,913 hektarësh. Rendimineti i prodhimit ishte 209 kv/ha. Pesha e prodhimit të bimëve të arave në qark rezultoi 39.3% ndërsa në vend 3.2%. Pesha e bujqësisë së Tiranës në vend dhe qark është më e ulët se sektori i blegtorisë. Kultura me përqindjen më të madhe të prodhimit në Tiranë është prodhimi i farogjereve me 77%. I njëjta tendencë rezultoi dhe për vendin me 74%.

Treguesit e bimëve të arave në Tiranë dhe pesha e tyre në qark dhe vend për vitin 2018

Lloji i bimëve të araveProdhimi në tonSipërfaqja në hektarëRendimenti në kv/ha% prodhimit të Tiranës në qark% prodhimit të Tiranës në vend
1. Bimë medicinale erza474610.247.5%0.4%
2. Drithëra 11,873 2,103 56.525.5%1.8%
2.1 Grurë 1,751 434 40.39.8%0.7%
2.2 Misër 9,667 1,465 66.036.4%2.5%
2.3 Tagjira 442 199 22.233.4%1.3%
2.4 Thekër 13 5 26.0100.0%0.6%
3. Fasule 652 316 20.620.5%2.7%
4. Foragjere 223,802 8,655 258.640.6%3.2%
5. Patate 7,355 377 195.155.8%2.9%
6. Perime 47,090 2,416 194.937.0%4.0%
6.1 Perime bostanore 4,823 221 218.214.4%1.7%
6.1.1 Pjeper 1,762 97 181.629.7%4.2%
6.1.2 Shalqi 3,061 124 246.911.1%1.3%
6.2 Perime të njoma 36,236 1,774 204.343.9%4.7%
6.2.1 Domate 15,216 526 289.348.2%5.3%
6.2.2 Spec 3,756 205 183.237.8%4.6%
6.2.3 Trangull 4,487 198 226.648.5%3.7%
6.2.4 Perime të njoma tjetër 12,777 845 151.240.1%4.5%
6.3 Perime të thata 6,031 421 143.354.7%5.3%
6.3.1 Qepë e thatë 5,264 334 157.654.0%5.3%
6.3.2 Perime të thata tjetër 767 87 88.259.9%5.2%
Gjithsej prodhime të bimëve të arave 290,819 13,913 209.039.3%3.2%

Struktura e prodhimit të bimëve të arave në Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/a12b6947-98a9-4ec2-8c30-5c457d5fdbe2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/a12b6947-98a9-4ec2-8c30-5c457d5fdbe2/download"},"fields":[{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":true},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":true},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tirane"],"yDataType":"Auto","xfield":"Bimet e arave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":true,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"reduceXTicks":false,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"donut":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e prodhimit të bimëve të arave në vend

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/a12b6947-98a9-4ec2-8c30-5c457d5fdbe2/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/a12b6947-98a9-4ec2-8c30-5c457d5fdbe2/download"},"fields":[{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Vendi"],"yDataType":"Auto","xfield":"Bimet e arave","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Bimet e arave","value":"Bimet e arave","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Vendi","value":"Vendi","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Drufrutorët

Prodhimi i pemëve frutore, në vitin 2018 për Tiranën rezultoi me 10,756 ton në një sipërfaqe prodhimi prej 3,630 hektarësh dhe rendiment 29.6 kv/ha. Pesha e Tiranës në prodhimin e pemëve në rang qarku dhe vendi është përkatësisht 33.7% dhe 2.0%. Në strukturën e pemëve frutore të Tiranës për vitin 2018 rezulton që përqindjen më të lartë të prodhimit e kanë vreshtat me 33% të ndjekur nga Ullinjtë me 21%. Në rang vendi ullinjtë kanë përqindjen më të lartë prej 21% të ndjekur nga vreshtat me 20%.

Treguesit e drufrutorëve në Tiranë dhe pesha e tyre në qark dhe vend për vitin 2018

Lloji i drurit frutorSipërfaqja gjithsej, haSipërfaqja prodhuese, haProdhimi, TonRendimenti në kv/ha% prodhimit të Tiranës në qark% prodhimit të Tiranës në vend
1. Agrume83 249 830.0 19.2%0.5%
1.1 Mandarinë43 102 340.0 21.3%0.3%
1.2 Portokall30 75 750.0 14.8%0.7%
1.3 Tjetër lloj agrume10 72 720.0 22.9%1.9%
2. Pemë frutore563504 4,698 93.2 29.9%1.7%
2.1 Fiq17 17 761 447.6 48.7%3.1%
2.2 Kumbull78 74 886 119.7 37.2%2.1%
2.3 Mollë76 488 813.3 10.7%0.5%
2.4 Nektarinë/Pjeshkë4544 311 70.7 16.2%1.6%
2.5 Qershi3534 323 95.0 49.9%1.7%
2.6 Tjetër lloj fruti381329 1,929 58.6 41.9%3.1%
3. Ullinj2,941 2,747 2,279 8.3 40.4%1.9%
4. Vresht398 376 3,530 93.9 37.9%3.2%
Prodhimi gjithsej i drurëve frutorë3,910 3,630 10,756 29.6 33.7%2.0%

Struktura e prodhimit të drufrutorëve në Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/573f4217-e0e6-461e-90c0-84d656bc984c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/573f4217-e0e6-461e-90c0-84d656bc984c/download"},"fields":[{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tirane"],"yDataType":"Auto","xfield":"Frutat","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e prodhimit të drufrutorëve në vend

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/573f4217-e0e6-461e-90c0-84d656bc984c/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/573f4217-e0e6-461e-90c0-84d656bc984c/download"},"fields":[{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gjithsej Vendi"],"yDataType":"Auto","xfield":"Frutat","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Frutat","value":"Frutat","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Qarku Tirane","value":"Qarku Tirane","selected":false},{"name":"Gjithsej Vendi","value":"Gjithsej Vendi","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}