Ditari i Drejtoria e Inovacionit dhe të Dhënave

Censet

“Cens” quhet mbledhja e informacionit me anë të pyetësorëve dhe përpunimi i të dhënave të marra,në mënyrë që të sigurohet numërimi i plotë i të gjithë individëve, njësive ekonomike familjare, banesave dhe ndërtesave të shfrytëzuara për qëllime banimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisënë një moment të vetëm në kohë, si dhe prodhimi i statistikave në lidhje me karakteristikat demografike, ekonomike e sociale të popullsisë së Shqipërisë;

Statistikat për fillestarët

Në pamje të parë, statistikat mund të jenë të vështira për t'u kuptuar. Qëllimi i këtij blog-u është ti bëjë statistikat më të lehta për tu kuptuar si nga përdoruesit e pafamiljarizuar edhe për të gjithë ata që kanë interes për statistikat. Me përkufizim, Statistika është informacioni sasior dhe cilësor, i përmbledhur dhe përfaqësues që karakterizon një dukuri kolektive në një popullatë të dhënë.

Statistikat zyrtare

Statistikat zyrtare janë statistika të prodhuara brenda një sistemi kombëtar statistikor. Sistemet kombëtare statistikore përfshijnë organizata statistikore dhe njësi brenda një vendi që bashkojnë, përpunojnë dhe shpërndajnë statistikat zyrtare në emër të qeverisë kombëtare. Statistikat zyrtare zakonisht mblidhen brenda një kornize ligjore, dhe në përputhje me parimet themelore që sigurojnë standarde minimale profesionale, siç janë pavarësia dhe objektiviteti.

Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore në Shqipëri, struktura e Tiranës

Organizimi i Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në Shqipëri dhe struktura e Tiranës. Qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë ngrihet mbi parimin e decentralizimit të pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore. Qarku është niveli më i lartë i vetë qeverisjes vendore ndërsa bashkitë dhe komunat janë njësitë bazë të qeverisjes vendore.

Nomenklaturat

Nomenklaturat/klasifikimet janë instrumenta bazë për sistemimin statistikor të fenomeneve sociale dhe/ose ekonomike. Një nga kërkesat bazë në statistikë është ekzistenca e një strukture në përgjithësi të miratuar tek e cila mund të hyjë një gamë e gjerë të dhënash statistikore të disponueshme, në mënyrë që ato të mund të paraqiten dhe analizohen në mënyrë domethënëse. Kjo strukturë njihet si nomenkalturë ose klasifikim.

Organizimi administrativo-territorial në Shqipëri

Ndarja administrative e Shqipërisë ka pësuar ndryshime të vazhdueshme si për sa i përket shtrirjes gjeografike, ashtu edhe funksioneve të strukturave. Në 31 korrik 2014, me vendim të Parlamentit Shqiptar, u miratua organizimi i ri administrativo-territorial që e ndan vendin në 12 qarqe, 61 bashki dhe nën ndarjet të tjera të parashikuara në ligjin 115/2014.