Blegtoria në Tiranë dhe vend, 2020

Bujqësia, blegtoria dhe natyra përbëjnë një potencial të madh për zhvillimin ekonomik të zonave rurale të Tiranës nëpërmjet zhvillimit të agroturizmit, veçanërisht përmes produkteve bio aq shumë të kërkuara në treg. Bashkia e Tiranës është e vendosur të rikthejë vëmendjen në këto zona, për ta parë këtë potencial si një mundësi edhe për biznese të mirëfillta. Shija e produkteve tona bujqësore është origjinale dhe krahas kësaj rritja e prodhimit bujqësor, jo vetëm që zhvillon ekonominë dhe ul papunësinë, por mundëson uljen e çmimeve të produkteve kryesore jetike që konsumohen nga popullata, si dhe ul varësinë e vendit nga importet.

Statistikat e blegtorisë ofrojnë informacion të detajuar, për numrin e krerëve të bagëtive sipas llojit dhe kategorive (gjedhë, të leshta, të dhirta, derra, njëthundrakë, shpendë dhe koshereve). Prodhimet blegtorale përfshijnë prodhimin i qumështit sipas llojeve lope, dele dhe dhie. Të tjera prodhime blegtorale janë prodhimi i leshit, vezëve dhe mjaltit. Të dhënat për numrin e krerëve sipas llojeve dhe kategorive i referohen gjendjes së bagëtive më 1 Dhjetor.

Prodhimet blegtorale i referohen vitit kalendarik dhe periudha referuese për to është: 1 Dhjetor i vitit aktual - 30 Nëntor i vitit të mëparshëm. Për prodhimin e këtyre të dhënave shfrytëzohet informacioni i marrë nga Instituti i Statistikave.

Numri i Krerëve të blegtorisë përfaqëson numrin e krerëve sipas kategorive përbërëse të njësisë, të patura gjendje gjatë një viti kalendarik. Termat "bagëti" dhe "shpendë" përdoren në një kuptim shumë të gjerë, duke mbuluar të gjitha kafshët shtëpiake pa marrë parasysh moshën dhe vendndodhjen e tyre ose qëllimin e mbarështimit të tyre për përmirësim racor apo për prodhime blegtorale.

Numri i krerëve të bagëtive, 2020

Rëndësia relative e blegtorise është rritur gradualisht në Tiranë, ku në numër krerësh Bashkia Tiranë mbarështon mesatarisht gjysmën e gjësë së gjallë (46.94%) të qarkut dhe rreth 4.3 % të vendit.

Burimi: INSTAT
Lloji i blegtorisë (në krerë)Gjithsej VendiBashkia Tiranë%-ja e Tiranës në vend
Gjedhë362,583 25,485 7.0%
Nga ku, Lopë289,484 20,454 7.1%
Të imta2,332,193 71,044 3.0%
Të leshta1,557,861 32,750 2.1%
Nga ku, Dele1,174,496 26,857 2.3%
Të dhirta774,332 38,294 4.9%
Nga ku, Dhi618,580 30,323 4.9%
Derra158,401 1,670 1.1%
Nga ku, Dosa13,356 70 0.5%
Njëthundrakë78,614 3,710 4.7%
Shpendë7,906,721 346,682 4.4%
Nga ku, Pula5,001,217 279,300 5.6%
Nga ku, Pula dhe gjela deti 420,532 8,500 2.0%
Koshere bletë358,36522,2476.2%

Struktura e krerëve në Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/1e4fc9fb-6e0d-44c4-b6ad-d3fed638ee7a/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/1e4fc9fb-6e0d-44c4-b6ad-d3fed638ee7a/download"},"fields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":true},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tiranë"],"yDataType":"Auto","xfield":"Pershkrimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e krerëve në Vend

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/1e4fc9fb-6e0d-44c4-b6ad-d3fed638ee7a/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/1e4fc9fb-6e0d-44c4-b6ad-d3fed638ee7a/download"},"fields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":true},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Shqipëria"],"yDataType":"Auto","xfield":"Pershkrimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Prodhimet Blegtorale, 2020

Pesha e bashkisë së Tiranës në prodhimet blegtorale është disi më e zbehtë në vend dhe qark krahasuar me numrin e krerëve të gjësë së gjallë. Gjithashtu, dhe struktura e prodhimeve të mishit dhe qumështit në vetvete në Tiranë ndryshon nga ai i vendit.

*Përfshihet dhe qumështi i mjelë që pijnë viçat, Burimi: INSTAT
Lloji i prodhimit blegtorialNjësiaGjithsej VendiBashkia Tiranë%-ja e Tiranë në vend
Mish peshë e gjallë (gjithsej)ton150,354 5,797 3.86%
Nga ku, Mish gjedhiton62,339 3,713 5.96%
Nga ku, Mish të leshtashton33,427 647 1.94%
Nga ku, Mish të dhirtashton18,221 654 3.59%
Nga ku, Mish derriton15,318 153 1.00%
Nga ku, Mish shpenditon21,0496302.99%
Mjaltëton4,599 2014.37%
Leshton2,832 732.58%
Qumësht gjithsejlitra1,052,192 77,123 7.33%
Nga ku, Qumësht lope*litra897,349 71,5617.97%
Nga ku, Qumësht delelitra74,649 1,481 1.98%
Nga ku, Qumësht dhielitra80,1944,0815.09%
Vezë000 kokrra861,018 40,8474.74%

Prodhimi i mishit në Tiranë, 2020

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"mish","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/7ae58a7a-a93e-4894-b2e6-52d14c3687f6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/7ae58a7a-a93e-4894-b2e6-52d14c3687f6/download"},"fields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":true},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tiranë"],"yDataType":"Auto","xfield":"Pershkrimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"400","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Prodhimi i qumështit në Tiranë

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"qumesht","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/7ae58a7a-a93e-4894-b2e6-52d14c3687f6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/7ae58a7a-a93e-4894-b2e6-52d14c3687f6/download"},"fields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":true},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tiranë"],"yDataType":"Auto","xfield":"Pershkrimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"400","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Prodhimi i mishit në vend, 2020

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"mish","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/7ae58a7a-a93e-4894-b2e6-52d14c3687f6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/7ae58a7a-a93e-4894-b2e6-52d14c3687f6/download"},"fields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":true},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Shqipëria"],"yDataType":"Auto","xfield":"Pershkrimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"400","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Prodhimi i qumështit në vend

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"qumesht","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/7ae58a7a-a93e-4894-b2e6-52d14c3687f6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/7ae58a7a-a93e-4894-b2e6-52d14c3687f6/download"},"fields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":true},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Shqipëria"],"yDataType":"Auto","xfield":"Pershkrimi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Pershkrimi","value":"Pershkrimi","selected":false},{"name":"Shqipëria","value":"Shqipëria","selected":false},{"name":"Bashkia Tiranë","value":"Bashkia Tiranë","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"400","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}