Baza ligjore

Raportimi statistikor kryhet në mbështetje të:

  • Ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen vendore":

    • Neni 8, pika 2,
    • Neni 9, pika 1.1, shkronja “b”,
    • Neni 64, shkronjat “a” dhe “l” .
  • Urdhëri i Kryetarit Nr.2473/1, datë 28.01.2016 për “Ngritjen e Grupit të Punës mbi riorganizimin dhe identifikimin e të dhënave statistikore të drejtorive të Bashkisë dhe institucioneve të tjera në varësi të saj, me qëllim prodhimin e treguesve të rinj statistikorë”.

  • Urdhëri i Kryetarit Nr. 27295, datë 13.09.2016 për “Miratimin e indikatorëve statistikorë të drejtorive të Bashkisë Tiranë”.

  • Urdhëri i Kryetarit Nr. 9397/1, datë 29.03.2016 për “Miratimin e indikatorëve statistikorë të Institucioneve/Drejtorive në varësi të Bashkisë Tiranë”.