Bërzhitë

Pozicionimi gjeografik

Fshatrat: Ibë, Bërzhitë, Dobresh, Ibë e Poshtme, Pëllumbas, Mihajas-Cirmë, Kus, Fravesh, Kllojkë, Pashkashesh, Lugë-Shalqizë, Rozaverë

Alban Shaba

Email: nja.berzhite@tirana.al
Tel: +35544500207

Treguesi Bërzhita % ndaj Tiranës
Sipërfaqja 72.47 km2 6.52 %
Popullsia 5,874 0.70%
Femra 2,855 0.67%
Mosha 36
Familje 1,915 0.65%
Lindje 50 0.69%
Vdekje 34 0.80%
Të ardhur 50 0.15%
Të larguar 97 0.44%
Martesa 22 0.53%
Divorce 4 0.21%

Përmbledhje e treguesve demografikë 2020

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2020, Nja. Bërzhitë me një sipërfaqe prej 72.5 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 5,911 banorësh nga 5,874 banorë një vit më parë ose ndryshim 0.6% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 82 banorë/km2
• Mosha mesatare 36 vjeç
Gjinia
• 48.7% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 105.5 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 18.07% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 71.19% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.74% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 49.59% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 22.08% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 40.47% (25.38% për të rinjtë dhe 15.09% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 42.24% (22.97% për të rinjtë dhe 19.36% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me 37 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 1 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 8 banorë
• 52 lindje ose 19 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 73, kur Tirana e ka 106 nga 109 që është në vend
• 44 vdekje ose 7 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 69 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej 14 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 69 banorë dhe të larguar prej 55 banorë
• 125 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,943 familje ose 27 familje për km2 me rreth 3.0 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 19 martesa ose -13.6% krahasuar me një vit më parë
• 4 divorce ose 0.0% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 4.8 martesa ka një divorc

Përmbledhje e treguesve demografikë 2019

Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë 2019, Nja. Bërzhitë me një sipërfaqe prej 72.5 km2 ka:
Popullsia
Popullsi prej 5,874 banorësh nga 5,905 banorë një vit më pore ose ndryshim -0.5% krahasuar me vitin e kaluar
Dendësi popullsie prej 81 banorë/km2
• Mosha mesatare 36 vjeç
Gjinia
• 48.60%% të popullsisë femra, ose raport gjinor prej 106 meshkuj për çdo 100 femra
Grupmosha
• 18.50% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
• 70.90% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
• 10.60% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
• Rreth 50.30% të popullsisë nën 35 vjeç
• Rreth 21.70% të banorëve mbi 55 vjeç
Raport varësie moshore prej 41.10% (26.10% për të rinjtë dhe 14.90% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).
Ndryshimi vjetor i popullsisë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me -31 banorë ose e llogaritur ndryshe 0 banorë/ditë
• Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 0 banorë/km2
Shtesa natyrore, Lindje-vdekje
• Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 16 banorë
• 50 lindje ose 40 lindje për 1000 femra të grupmoshës 20-49 vjeç
• Raporti gjinor në lindje prej 138, kur Tirana e ka 104 nga 109 që është në vend
• 34 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë dhe raport gjinor në vdekje 79 vdekje meshkujsh për çdo 100 vdekje femrash.
Bilanci i lëvizjeve, Të ardhur-Të larguar
• Shtim vjetor popullsie nga lëvizjet neto prej -47 banorë llogaritet si diferencë e të ardhurve me të larguarit nga gjendja civile për gjatë gjithë vitit.
• Numër të ardhurish prej 50 banorë dhe të larguar prej 97 banorë
• 52 banorë të ardhur (shtuar në regjistrat e gjendjes civile ) për çdo 100 banorë të larguar nga regjistrat e gjendjes civile.
Familjet
• 1,915 familje ose 26 familje për km2 me rreth 3.1 anëtarë/familje
Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce
• 22 martesa ose -31.3% krahasuar me një vit më parë
• 4 divorce ose 300% krahasuar me një vit më pare
• Mesatarisht për çdo 5.5 martesa ka një divorc