Arsimi në Tiranë

Numri i fëmijëve të regjistruar në institucionet arsimore publike kanë një trend në rritje nga viti në vit gjë që është shoqëruar dhe me shtimin e ambjenteve dhe përmirësimin e kushteve në këto institucione nga ana e Bashkisë Tiranë. Gjithsej në institucione arsimore gjatë vitit 2019-2020 janë regjistruar 101,390 fëmijë ku 89% e përbëjnë fëmijët e regjistruar në shkolla.Për vitin 2019-2020 numri i femijëve të regjistruar në institucionet parashkollore ishte 10,985 fëmijë , ku 64% janë fëmijë të regjistruar në kopshte. Fëmijët e regjistruar në arsimin parauniversitar ( janë të dhëna që i përkasin vetëm arsimit 9-vjeçar dhe të mesëm nuk përfshihen të dhënat për shkollat profesionale pasi është një e dhënë e cila ende nuk është raportuar ) për vitin shkollor 2019-2020 është 90,405 fëmijë të regjistruar, ku 76% janë fëmijë të regjistruar në arsimin 9-vjeçar dhe 24% në arsimin e mesëm.
* Në tabelë është paraqitur vetëm numri i kopshteve për 11 Njësitë Aministrative mungon numri i kopshteve private dhe i njësive të tjera.

Fëmijë të regjistruar në institucionet arsimore

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/9aa9e5c3-b75b-4d8e-a969-b445b085bc52/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/9aa9e5c3-b75b-4d8e-a969-b445b085bc52/download"},"fields":[{"name":"Viti shkollor","value":"Viti shkollor","selected":false},{"name":"Cerdhe","value":"Cerdhe","selected":false},{"name":"Kopshte","value":"Kopshte","selected":false},{"name":"Shkolla 9 vjecare","value":"Shkolla 9 vjecare","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme te pergjithshme","value":"Shkolla te mesme te pergjithshme","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme Profesionale","value":"Shkolla te mesme Profesionale","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Viti shkollor","value":"Viti shkollor","selected":false},{"name":"Cerdhe","value":"Cerdhe","selected":false},{"name":"Kopshte","value":"Kopshte","selected":false},{"name":"Shkolla 9 vjecare","value":"Shkolla 9 vjecare","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme te pergjithshme","value":"Shkolla te mesme te pergjithshme","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme Profesionale","value":"Shkolla te mesme Profesionale","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Cerdhe","Kopshte","Shkolla 9 vjecare","Shkolla te mesme te pergjithshme","Shkolla te mesme Profesionale"],"yDataType":"Auto","xfield":"Viti shkollor","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Viti shkollor","value":"Viti shkollor","selected":false},{"name":"Cerdhe","value":"Cerdhe","selected":false},{"name":"Kopshte","value":"Kopshte","selected":false},{"name":"Shkolla 9 vjecare","value":"Shkolla 9 vjecare","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme te pergjithshme","value":"Shkolla te mesme te pergjithshme","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme Profesionale","value":"Shkolla te mesme Profesionale","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Institucionet arsimore në Tiranë

Numri i Institucioneve arsimore në Tiranë sipas vitit shkollor.
Treguesi2015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Cerdhe3131333434
Kopshte18318817117445*
Shkolla 9-vjecare151165220214212
Shkolla te mesme8785878981

Në 11 Njësitë Administrative të Bashkisë Tiranë ka aktualisht 34 çerdhe të cilat frekuentohen mesatarisht nga 3,960 fëmijë në muaj. Në një muaj në çerdhe regjistrohen mesatarisht rreth 30,342 mungesa . Muaji me frekuentimin më të lartë gjatë vitit 2019 është muaji Maj(me 2,902 fëmijë) ndërsa muaji me numrin më të lartë të mungesave në çerdhe është muaji Gusht (me 49,881 mungesa). Në Tiranë aktualisht janë 45 kopshte ku 38 kopshte janë me drekë dhe** 7 janë kopshte pa drekë**. Frekuentimi mesatar mujor në kopshte është 4,040 fëmijë në muaj, ku muaji me frekuentimin më të lartë është muaji Tetor(5,735 fëmijë). Mesatarja e mungesave në kopshte është 62,339 mungesa në muaj dhe muaji me numrin më të lartë të mungesave është muaji Korrik me 109,703 mungesa . Bashkia Tiranë ofron rimbursimin e faturës mujore të fëmijëve që frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet publike në Tiranë në vlerën 100% nëse ata i përkasin një prej kategorive sociale të mëposhtëme ( vlerat në grafikun më poshtë tregojnë një mesatare të rimbursimeve që Bashkia Tiranë ka bërë çdo muaj për vitin 2019).

Fëmijët e regjistruar në cerdhe sipas grupmoshave

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/b56508ca-66a2-46f8-9e6a-5b6c0cdcec9b/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/b56508ca-66a2-46f8-9e6a-5b6c0cdcec9b/download"},"fields":[{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":true}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":true},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Grupmoshat","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"errors":{}}

Rimbursime 100% në cerdhe

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/ae8df286-16b4-45e9-bb37-d459ce2adaef/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/ae8df286-16b4-45e9-bb37-d459ce2adaef/download"},"fields":[{"name":"Kategorite sociale ne cerdhe","value":"Kategorite sociale ne cerdhe","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Kategorite sociale ne cerdhe","value":"Kategorite sociale ne cerdhe","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Numri i femijeve"],"yDataType":"Auto","xfield":"Kategorite sociale ne cerdhe","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Kategorite sociale ne cerdhe","value":"Kategorite sociale ne cerdhe","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"errors":{}}

Fëmijët e regjistruar në kopshte sipas grupmoshave

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c3936292-33e1-4819-97fb-2e6d7ea28c8e/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c3936292-33e1-4819-97fb-2e6d7ea28c8e/download"},"fields":[{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":true},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Grupmoshat","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"errors":{}}

Rimbursime 100% në kopshte

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/0c377cb7-0a35-4a0a-96b8-03656754a72e/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/0c377cb7-0a35-4a0a-96b8-03656754a72e/download"},"fields":[{"name":"Kategorite sociale ne kopshte","value":"Kategorite sociale ne kopshte","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Kategorite sociale ne kopshte","value":"Kategorite sociale ne kopshte","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Numri i femijeve"],"yDataType":"Auto","xfield":"Kategorite sociale ne kopshte","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Kategorite sociale ne kopshte","value":"Kategorite sociale ne kopshte","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"errors":{}}