Arsimi në Tiranë

Numri i fëmijëve të regjistruar në institucionet arsimore publike kanë një trend në rritje nga viti në vit gjë që është shoqëruar dhe me shtimin e ambjenteve dhe përmirësimin e kushteve në këto institucione nga ana e Bashkisë Tiranë. Gjithsej në institucione arsimore gjatë vitit 2018-2019 janë regjistruar 112,937 fëmijë ku 83% e përbëjnë fëmijët e regjistruar në shkolla.Për vitin 2018-2019 numri i femijëve të regjistruar në institucionet parashkollore ishte 18,712 fëmijë duke pasur një rritje më 25 % nga viti paraardhës, ku 80% janë fëmijë të regjistruar në kopshte. Fëmijët e regjistruar në arsimin parauniversitar ( 9-vjeçar dhe i mesëm) për vitin shkollor 2018-2019 ka pasur një rritje me 9% duke arritur shifrën e 94,225 fëmijëve të regjistruar, ku 71% janë fëmijë të regjistruar në arsimin 9-vjeçar.

Fëmijë të regjistruar në institucionet arsimore

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/9aa9e5c3-b75b-4d8e-a969-b445b085bc52/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/9aa9e5c3-b75b-4d8e-a969-b445b085bc52/download"},"fields":[{"name":"Viti shkollor","value":"Viti shkollor","selected":false},{"name":"Cerdhe","value":"Cerdhe","selected":false},{"name":"Kopshte","value":"Kopshte","selected":false},{"name":"Shkolla 9 vjecare","value":"Shkolla 9 vjecare","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme te pergjithshme","value":"Shkolla te mesme te pergjithshme","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme Profesionale","value":"Shkolla te mesme Profesionale","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Viti shkollor","value":"Viti shkollor","selected":false},{"name":"Cerdhe","value":"Cerdhe","selected":false},{"name":"Kopshte","value":"Kopshte","selected":false},{"name":"Shkolla 9 vjecare","value":"Shkolla 9 vjecare","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme te pergjithshme","value":"Shkolla te mesme te pergjithshme","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme Profesionale","value":"Shkolla te mesme Profesionale","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Cerdhe","Kopshte","Shkolla 9 vjecare","Shkolla te mesme te pergjithshme","Shkolla te mesme Profesionale"],"yDataType":"Auto","xfield":"Viti shkollor","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":true},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"stackedAreaChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":true,"tooltips":true,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Viti shkollor","value":"Viti shkollor","selected":false},{"name":"Cerdhe","value":"Cerdhe","selected":false},{"name":"Kopshte","value":"Kopshte","selected":false},{"name":"Shkolla 9 vjecare","value":"Shkolla 9 vjecare","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme te pergjithshme","value":"Shkolla te mesme te pergjithshme","selected":false},{"name":"Shkolla te mesme Profesionale","value":"Shkolla te mesme Profesionale","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Institucionet arsimore në Tiranë

Numri i Institucioneve arsimore në Tiranë sipas vitit shkollor.
Treguesi2015-20162016-20172017-20182018-2019
Cerdhe31313334
Kopshte183188171174
Shkolla 9-vjecare151165220214
Shkolla te mesme87858789

Në 11 Njësitë Administrative të Bashkisë Tiranë ka aktualisht 34 çerdhe të cilat frekuentohen mesatarisht nga 2,567 fëmijë në muaj. Në një muaj regjistrohen rreth 28,280 mungesa . Muaji me frekuentimin më të lartë është muaji Maj ndërsa muaji me numrin më të lartë të mungesave në çerdhe është muaji Korrik. Në Tiranë aktualisht janë 45 kopshte ku 37 kopshte janë me drekë dhe 8 prej tyre janë pa drekë. Frekuentimi mesatar mujor në kopshte është 4,096 fëmijë në muaj, ku muaji me frekuentimin më të lartë është muaji Maj. Mesatarja e mungesave në kopshte është 62,086 mungesa në muaj dhe muaji me numrin më të lartë të mungesave është muaji Korrik me 109,703 mungesa . Bashkia Tiranë ofron rimbursimin e faturës mujore të fëmijëve që frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet publike në Tiranë në vlerën 100% nëse ata i përkasin një prej kategorive sociale të mëposhtëme.

Fëmijët e regjistruar në cerdhe sipas grupmoshave

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/b56508ca-66a2-46f8-9e6a-5b6c0cdcec9b/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/b56508ca-66a2-46f8-9e6a-5b6c0cdcec9b/download"},"fields":[{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"Gj I 19","value":"Gj I 19","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"Gj I 19","value":"Gj I 19","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gj I 19"],"yDataType":"Auto","xfield":"Grupmoshat","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"Gj I 19","value":"Gj I 19","selected":false}],"errors":{}}

Rimbursime 100% në cerdhe

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/ae8df286-16b4-45e9-bb37-d459ce2adaef/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/ae8df286-16b4-45e9-bb37-d459ce2adaef/download"},"fields":[{"name":"Kategorite sociale ne cerdhe","value":"Kategorite sociale ne cerdhe","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Kategorite sociale ne cerdhe","value":"Kategorite sociale ne cerdhe","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Numri i femijeve"],"yDataType":"Auto","xfield":"Kategorite sociale ne cerdhe","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Kategorite sociale ne cerdhe","value":"Kategorite sociale ne cerdhe","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"errors":{}}

Fëmijët e regjistruar në kopshte sipas grupmoshave

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c3936292-33e1-4819-97fb-2e6d7ea28c8e/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c3936292-33e1-4819-97fb-2e6d7ea28c8e/download"},"fields":[{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"Gj I 19","value":"Gj I 19","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"Gj I 19","value":"Gj I 19","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Gj I 19"],"yDataType":"Auto","xfield":"Grupmoshat","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Grupmoshat","value":"Grupmoshat","selected":false},{"name":"Gj I 19","value":"Gj I 19","selected":false}],"errors":{}}

Rimbursime 100% në kopshte

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/0c377cb7-0a35-4a0a-96b8-03656754a72e/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/0c377cb7-0a35-4a0a-96b8-03656754a72e/download"},"fields":[{"name":"Kategorite sociale ne kopshte","value":"Kategorite sociale ne kopshte","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Kategorite sociale ne kopshte","value":"Kategorite sociale ne kopshte","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Numri i femijeve"],"yDataType":"Auto","xfield":"Kategorite sociale ne kopshte","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Kategorite sociale ne kopshte","value":"Kategorite sociale ne kopshte","selected":false},{"name":"Numri i femijeve","value":"Numri i femijeve","selected":false}],"errors":{}}