Administrata e Bashkisë Tiranë

Ndryshimet ligjore

Viti 2014 shënoi ndryshime në organizimin administrativo-territorial të Shqipërisë. Më 31 korrik 2014, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit organizon territorin dhe qeverisjen vendore në vetëm 61 bashki. Synimi kryesor i Reformës Administrative- Territoriale ishte

 • përmirësimi i qeverisjes,
 • aksesi i plotë dhe cilësor i qytetarëve në shërbime publike,
 • demokracia lokale, dhe
 • zhvillimi ekonomik lokal në dy drejtime
  • konsolidimin e territorit (bashkim të njësive vendore si në nivelin e parë – bashki/komuna dhe në nivelin e dytë - qarqet), dhe
  • ndarjen dhe qartësimin e funksioneve dhe kompetencave midis niveleve të qeverisjes me synim thellimin dhe konsolidim e decentralizimit.

Numri i punonjësve në Bashkinë e Tiranës dhe 60 bashkitë e tjera të vendit

Sipas Ministrisë së Financave, në vitin 2018, numri faktik i punonjësve në pushtetin vendor arriti në 31 704 persona nga 33 460 persona të planifikuar. Bashkia Tiranë (së bashku me institucionet e veta të varësisë dhe shërbimeve) ka rreth 19% ose 6 148 punonjës faktike nga 6 309 të planifikuar. Pas Reformës Territoriale në verën e vitit 2015 numri i punonjësve në Bashkinë e Tiranës i kaloi të 1500 punonjësit për shkak të bashkimit me komunat përreth. Por më vonë me transferimin e funksioneve nga pushteti qendror dhe me riorganizimin e strukturës së Bashkisë më të madhe në vend, numri i punonjësve ka kaluar më shumë se 6 mijë. Bashkia e Tiranës administron shërbime për mbi 20% të popullsisë së vendit. Bashkitë që janë qendra të qarqeve përbëjnë 52.55% të punonjësve në institucionet vendore ndërsa 49 bashkitë e tjera zenë 47.45%. Bashkia e Tiranës në Dhjetor 2018 pati 1 205 punonjës ose rreth 19.6% të punonjësve në apratin qendror dhe 27 njësitë administrative, ndërkohë që pjesa tjetër janë punësuar në institucionet e varësisë dhe shërbimeve të bashkisë së Tiranës.

Punonjës në qeverisjen vendore, 2018

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/a9508ddf-8676-4bdd-96f5-a4cc301cd9c1/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/a9508ddf-8676-4bdd-96f5-a4cc301cd9c1/download"},"fields":[{"name":"Bashkia","value":"Bashkia","selected":false},{"name":"Berat","value":"Berat","selected":false},{"name":"Diber","value":"Diber","selected":false},{"name":"Durres","value":"Durres","selected":false},{"name":"Elbasan","value":"Elbasan","selected":false},{"name":"Fier","value":"Fier","selected":false},{"name":"Gjirokaster","value":"Gjirokaster","selected":false},{"name":"Korce","value":"Korce","selected":false},{"name":"Kukes","value":"Kukes","selected":false},{"name":"Lezhe","value":"Lezhe","selected":false},{"name":"Shkoder","value":"Shkoder","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"Tjeter","value":"Tjeter","selected":false},{"name":"Vlore","value":"Vlore","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Bashkia","value":"Bashkia","selected":true},{"name":"Berat","value":"Berat","selected":false},{"name":"Diber","value":"Diber","selected":false},{"name":"Durres","value":"Durres","selected":false},{"name":"Elbasan","value":"Elbasan","selected":false},{"name":"Fier","value":"Fier","selected":false},{"name":"Gjirokaster","value":"Gjirokaster","selected":false},{"name":"Korce","value":"Korce","selected":false},{"name":"Kukes","value":"Kukes","selected":false},{"name":"Lezhe","value":"Lezhe","selected":false},{"name":"Shkoder","value":"Shkoder","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"Tjeter","value":"Tjeter","selected":false},{"name":"Vlore","value":"Vlore","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Berat","Diber","Durres","Elbasan","Fier","Gjirokaster","Korce","Kukes","Lezhe","Shkoder","Tirana","Tjeter","Vlore"],"yDataType":"Auto","xfield":"Bashkia","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":true},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarHorizontalChart","width":640,"group":true,"options":{"tooltips":true,"reduceXTicks":true,"showLegend":true,"useInteractiveGuideline":false,"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":100},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"staggerLabels":false,"stacked":true},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Bashkia","value":"Bashkia","selected":false},{"name":"Berat","value":"Berat","selected":false},{"name":"Diber","value":"Diber","selected":false},{"name":"Durres","value":"Durres","selected":false},{"name":"Elbasan","value":"Elbasan","selected":false},{"name":"Fier","value":"Fier","selected":false},{"name":"Gjirokaster","value":"Gjirokaster","selected":false},{"name":"Korce","value":"Korce","selected":false},{"name":"Kukes","value":"Kukes","selected":false},{"name":"Lezhe","value":"Lezhe","selected":false},{"name":"Shkoder","value":"Shkoder","selected":false},{"name":"Tirana","value":"Tirana","selected":false},{"name":"Tjeter","value":"Tjeter","selected":false},{"name":"Vlore","value":"Vlore","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":true}}

Struktura e Bashkisë së Tiranës

Administrata e Bashkisë përbëhet nga

 • funksionarët (jo nëpunës civil),
 • nëpunësit civilë marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Ligji 152/2015 “Për nëpunësin civil”, dhe
 • punonjësit, marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës (i ndryshuar).

Në krye të administratës qëndron Kryetari i Bashkisë, i cili gjatë punës së tij ndihmohet nga katër Zv/Kryetarë dhe Kabineti i Kryetarit (Drejtori i Kabinetit dhe Këshilltarët e Kryetarit) janë funksionarë (jo nëpunës civil). Administrata e Bashkisë së Tiranës është e organizuar në drejtori të përgjithshme, drejtori, sektorë, zyra dhe njësi. Struktura dhe organika përfundimtare e Aparatit të Bashkisë Tiranë, miratohet me Urdhër Kryetarit të Bashkisë Tiranë, numri total i Organikës Përfundimtare të Aparatit të Bashkisë Tiranë miratohet nga Këshilli Bashkiak, me propozim të Kryetarit të Bashkisë.
Nivelet e shërbimit civil sipas rradhës hierarkike, janë:

 • a. Drejtor i Përgjithshëm,
 • b. Drejtor Drejtorie,
 • c. Përgjegjës Sektori/Zyre/Njësie,
 • d. Specialist.

Drejtoritë e Përgjithshme kanë në përbërjen e tyre dhe janë përgjegjës për mbarëvajtjen e disa drejtorive, sipas strukturës administrative të miratuar. Drejtoritë janë njësi bazë të strukturës organizative të Bashkisë së Tiranës dhe përgjigjen për përmbushjen e detyrave të një ose disa fushave të caktuara, sipas funksioneve të përcaktuara me ligj ose akte nënligjore për Bashkinë e Tiranës. Sektorët, zyrat dhe njësitë; përgjigjen për aspekte të veçuara të këtyre elementëve.

Aparati qendror dhe Njësitë administrative të Bashkisë Tiranë

Në Dhjetor 2019, administrata e të Bashkisë Tiranë llogaritet në 1242 punonjës, nga ku 60.9% janë femra dhe 39.1% meshkuj. Rreth 56.2% e punonjësve shërbejnë në aparatin qendror dhe pjesa tjetër prej 43.8% në 24 njësitë adminstrative të bashkisë dhe tre lagjeve të krijuara në 2018. Si në aparatin qendror dhe njësitë administrative, femrat dominojnë, por diferenca është me e vogël në njësitë administrative

Punonjës gjithsej sipas gjinisë



Përbërja gjinore

Aparati qendror

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"aparat","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/5df38bf1-fc8e-409c-9a0f-21be810de27b/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/5df38bf1-fc8e-409c-9a0f-21be810de27b/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false,"color":["red","blue"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Njësitë administrative

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"njesite","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d52709d9-419f-4063-b4ea-aa1213fcf0fa/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d52709d9-419f-4063-b4ea-aa1213fcf0fa/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false,"color":["red","blue"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e punonjësve, 2019

Nëse shohim strukturën e punonjësve gjithsej të Bashkisë Tiranë, në vitin 2019 vihet re se:

 • Femrat përbëjnë 60.9% të punonjësve
 • Në njësitë administrative janë punësuar 43.8% e punonjësve
 • Pjesa më e madhe, rreth 58.7% përbëhet nga specialistë,
 • Rreth 57.9 % e gjithë punonjësve i përkasin grupmoshës 20-40 vjeç,
 • Mosha mesatare e punonjësve të Bashkisë llogaritet 39.9 vjeç,
 • Rreth 87.4% e të punësuarve kanë arsim të lartë dhe pasuniversitar,
 • Punonjësit që merren me mirëmbajtje përbëjnë 12.4% e të punësuarve.

Arsimimi i punonjësve

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"arsim","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/c5c94513-e082-41ba-9601-b3e316aced2b/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/c5c94513-e082-41ba-9601-b3e316aced2b/download"},"fields":[{"name":"Treguesi *","value":"Treguesi *","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi *","value":"Treguesi *","selected":true},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2019"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi *","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false,"color":["orange","green","yellow"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi *","value":"Treguesi *","selected":false},{"name":"2019","value":"2019","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Mosha mesatare

