Administrata e Bashkisë Tiranë

Ndryshimet ligjore

Viti 2014 shënoi ndryshime në organizimin administrativo-territorial të Shqipërisë. Më 31 korrik 2014, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit organizon territorin dhe qeverisjen vendore në vetëm 61 bashki. Synimi kryesor i Reformës Administrative- Territoriale ishte

 • përmirësimi i qeverisjes,
 • aksesi i plotë dhe cilësor i qytetarëve në shërbime publike,
 • demokracia lokale, dhe
 • zhvillimi ekonomik lokal në dy drejtime
  • konsolidimin e territorit (bashkim të njësive vendore si në nivelin e parë – bashki/komuna dhe në nivelin e dytë - qarqet), dhe
  • ndarjen dhe qartësimin e funksioneve dhe kompetencave midis niveleve të qeverisjes me synim thellimin dhe konsolidim e decentralizimit.

Struktura e Bashkisë së Tiranës

Administrata e Bashkisë përbëhet nga

 • funksionarët (jo nëpunës civil),
 • nëpunësit civilë marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Ligji 152/2015 “Për nëpunësin civil”, dhe
 • punonjësit, marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës (i ndryshuar).

Në krye të administratës qëndron Kryetari i Bashkisë, i cili gjatë punës së tij ndihmohet nga katër Zv/Kryetarë dhe Kabineti i Kryetarit (Drejtori i Kabinetit dhe Këshilltarët e Kryetarit) janë funksionarë (jo nëpunës civil). Administrata e Bashkisë së Tiranës është e organizuar në drejtori të përgjithshme, drejtori, sektorë, zyra dhe njësi. Struktura dhe organika përfundimtare e Aparatit të Bashkisë Tiranë, miratohet me Urdhër Kryetarit të Bashkisë Tiranë, numri total i Organikës Përfundimtare të Aparatit të Bashkisë Tiranë miratohet nga Këshilli Bashkiak, me propozim të Kryetarit të Bashkisë.
Nivelet e shërbimit civil sipas rradhës hierarkike, janë:

 • a. Drejtor i Përgjithshëm,
 • b. Drejtor Drejtorie,
 • c. Përgjegjës Sektori/Zyre/Njësie,
 • d. Specialist.

Drejtoritë e Përgjithshme kanë në përbërjen e tyre dhe janë përgjegjës për mbarëvajtjen e disa drejtorive, sipas strukturës administrative të miratuar. Drejtoritë janë njësi bazë të strukturës organizative të Bashkisë së Tiranës dhe përgjigjen për përmbushjen e detyrave të një ose disa fushave të caktuara, sipas funksioneve të përcaktuara me ligj ose akte nënligjore për Bashkinë e Tiranës. Sektorët, zyrat dhe njësitë përgjigjen për aspekte të veçuara të këtyre elementëve.

Aparati qendror dhe Njësitë administrative të Bashkisë Tiranë

Në Dhjetor 2020, administrata e të Bashkisë Tiranë llogaritet në 1366 punonjës, nga ku 61.9% janë femra dhe 38.1% meshkuj. Rreth 59.2% e punonjësve shërbejnë në aparatin qendror dhe pjesa tjetër prej 40.8% në 24 njësitë adminstrative të bashkisë dhe tre lagjeve të krijuara në 2018. Si në aparatin qendror dhe njësitë administrative, janë femrat që dominojnë, por diferenca është me e vogël në njësitë administrative.

Punonjës gjithsej sipas gjinisë



Përbërja gjinore

Aparati qendror

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"aparat","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/5df38bf1-fc8e-409c-9a0f-21be810de27b/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/5df38bf1-fc8e-409c-9a0f-21be810de27b/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2020"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false,"color":["red","blue"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Njësitë administrative

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"njesite","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/d52709d9-419f-4063-b4ea-aa1213fcf0fa/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/d52709d9-419f-4063-b4ea-aa1213fcf0fa/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2020"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":false,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":false,"donut":false,"color":["red","blue"]},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

Struktura e punonjësve, 2020

Nëse shohim strukturën e punonjësve gjithsej të Bashkisë Tiranë, në vitin 2020 vihet re se:

 • Femrat përbëjnë 61.9% të punonjësve,
 • Në njësitë administrative janë punësuar 40.8% e punonjësve,
 • Specialistët përbëjnë rreth 58.9% të totalit të punonjësve,
 • Rreth 58 % e gjithë punonjësve i përkasin grupmoshës 20-40 vjeç,
 • Mosha mesatare e punonjësve të Bashkisë llogaritet 39.6 vjeç,
 • Rreth 88.4% e të punësuarve kanë arsim të lartë dhe pasuniversitar.
 • Arsimimi i punonjësve

  {"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/a8db6f7a-312c-487e-b525-6c536d836bd6/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/a8db6f7a-312c-487e-b525-6c536d836bd6/download"},"fields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":true},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2020"],"yDataType":"Auto","xfield":"Treguesi","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":true},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"pieChart","width":640,"group":true,"options":{"showLabels":true,"labelType":"percent","tooltips":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":0,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"reduceXTicks":true,"donut":false},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Treguesi","value":"Treguesi","selected":false},{"name":"2020","value":"2020","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":true,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":true,"label":true}}

  Mosha mesatare

  {"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/0a3cb32e-750f-4cd4-9f6a-640de3e0ee27/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/0a3cb32e-750f-4cd4-9f6a-640de3e0ee27/download"},"fields":[{"name":"Periudha","value":"Periudha","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Aparati Qendror","value":"Aparati Qendror","selected":false},{"name":"Njesite Administrative","value":"Njesite Administrative","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Periudha","value":"Periudha","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Aparati Qendror","value":"Aparati Qendror","selected":false},{"name":"Njesite Administrative","value":"Njesite Administrative","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Bashkia Tirane","Aparati Qendror","Njesite Administrative"],"yDataType":"Auto","xfield":"Periudha","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":false},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":true},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":true,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Periudha","value":"Periudha","selected":false},{"name":"Bashkia Tirane","value":"Bashkia Tirane","selected":false},{"name":"Aparati Qendror","value":"Aparati Qendror","selected":false},{"name":"Njesite Administrative","value":"Njesite Administrative","selected":false}],"errors":{}}