Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për ujin e pijshëm 6 mujori II viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/18/2017 - 13:20 nga ZyraStatistikave

Ringarkim arsye ndryshimi ne paraqitje

revizioni aktual
Mar, 04/18/2017 - 13:18 nga ZyraStatistikave

Ngarkim I tabelës për herë të parë