Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Rrjeti shpërndarës i ujit dhe kanalizimet

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/18/2017 - 17:39 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për kanalizime 6 mujori II viti 2016'

revizioni aktual
Mar, 04/18/2017 - 15:35 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi klientët debitorë dhe shumën debitore të UKT 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi klientët debitorë dhe shumën debitore të UKT 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shumën e arkëtuar nga aktiviteti ujësjellës kanalizime 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për kanalizime 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për ujin e pijshëm 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për ujin e pijshëm 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e kontratave te lidhura në zonat urbane dhe rurale 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 3 mujori III viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhënat mbi kontratat e lidhura pa matës 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e kontratave të lidhura me matës 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të ujësjellësit për 6 mujorin e II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi prodhimin e ujit të pijshëm 6 mujori II viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 14:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 6 mujori I viti 2016'

Mar, 04/18/2017 - 13:37 nga ZyraStatistikave