Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Rrjeti shpërndarës i ujit dhe kanalizimet

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 10/30/2018 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi klientët debitorë ndaj UKT dhe shuma debitore e tyre 3 mujori I-III 2018'

revizioni aktual
Mar, 10/30/2018 - 15:25 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shumën e arkëtuar nga aktiviteti i ujësjellës kanalizime 3 mujori I-III 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet per kanalizimet dhe ujin e pijshem, 3 mujori I-III 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e lidhjeve ne rrjetin e ujesjellesit në zonat urbane dhe rurale 3 mujori I-III 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e lidhjeve pa matës në rrjetin e ujësjellësit, 3 mujori I-III 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e lidhjeve me matës në rrjetin e ujësjellësit 3 mujori I-III 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike 3 mujori I-III 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi rrjetin ujësjellësit dhe kanalizimeve, 3 mujori I-III 2018. '

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi prodhimin e ujit të pijshëm 3 mujori I-III 2018'

Mar, 10/30/2018 - 12:24 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 3 mujori I-III 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet per kanalizimet dhe ujin e pijshem, 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi klientët debitorë ndaj UKT dhe shuma debitore e tyre 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shumën e arkëtuar nga aktiviteti i ujësjellës kanalizime 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet tek klientet me dhe pa matës 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e lidhjeve ne rrjetin e ujesjellesit në zonat urbane dhe rurale 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e lidhjeve ne rrjetin e ujesjellesit në zonat urbane dhe rurale 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e lidhjeve pa matës në rrjetin e ujësjellësit, 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e lidhjeve me matës ne rrjetin e ujesjellesit 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e lidhjeve me matës 3 mujori I viti 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi rrjetin ujësjellësit dhe kanalizimeve, 3 mujori I-II 2018. '

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi prodhimin e ujit të pijshëm 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 3 mujori I-II 2018'

Enj, 08/09/2018 - 13:38 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 3 mujori I-II 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për kanalizime 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi klientët debitorë dhe shumën debitore të UKT 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shumën e arkëtuar nga aktiviteti ujësjellës kanalizime 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për ujin e pijshëm 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e kontratave te lidhura në zonat urbane dhe rurale 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhënat mbi kontratat e lidhura pa matës 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e kontratave të lidhura me matës 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të ujësjellësit për 3 mujorin e I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi prodhimin e ujit të pijshëm 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 14:21 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna të përgjithshme mbi UKT 3 mujori I viti 2018'

Pre, 05/11/2018 - 12:28 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shumën e arkëtuar nga aktiviteti ujësjellës kanalizime 3 mujori IV viti 2017'

Mar, 05/08/2018 - 14:09 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për kanalizime 3 mujori IV viti 2017'

Mar, 05/08/2018 - 14:09 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve 3 mujori IV viti 2017'

Mar, 05/08/2018 - 14:09 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të ujësjellësit për 3 mujorin e IV viti 2017'

Hën, 04/23/2018 - 12:42 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi klientët debitorë dhe shumën debitore të UKT 3 mujori IV viti 2017'

Pre, 02/16/2018 - 17:14 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për kanalizime 3 mujori IV viti 2017'

Pre, 02/16/2018 - 17:14 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi klientët debitorë dhe shumën debitore të UKT 3 mujori IV viti 2017'

Pre, 02/16/2018 - 15:10 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi shumën e arkëtuar nga aktiviteti ujësjellës kanalizime 3 mujori IV viti 2017'

Pre, 02/16/2018 - 14:13 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi volumin e ujit që faturohet për ujin e pijshëm 3 mujori IV viti 2017'

Pre, 02/16/2018 - 14:13 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e kontratave te lidhura në zonat urbane dhe rurale 3 mujori IV viti 2017'

Pre, 02/16/2018 - 14:13 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhënat mbi kontratat e lidhura pa matës 3 mujori IV viti 2017'

Pre, 02/16/2018 - 14:13 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi numrin e kontratave të lidhura me matës 3 mujori IV viti 2017'

Pre, 02/16/2018 - 14:13 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike 3 mujori IV viti 2017'