Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Licencimi

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 02/07/2018 - 13:18 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera ne mije leke per leje ushtrim aktiviteti, Janar-Mars 2017'

revizioni aktual
Mër, 02/07/2018 - 13:18 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve per leje ushtrim aktiviteti Janar-Mars 2017'

Mër, 02/07/2018 - 13:18 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera e akteve të lëshuara në mijë lekë në fushën e transportit, Janar-Mars 2017'

Mër, 02/07/2018 - 13:18 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit, Janar-Mars 2017'

Mër, 02/07/2018 - 10:57 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera në mijë lekë e akteve të lëshuara për ushtrim aktivitetit viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera në mijë lekë e akteve të lëshuara për ushtrim aktivitetit viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera në mijë lekë e akteve të lëshuara për ushtrim aktivitetit viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara për leje ushtrim aktiviteti viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara për leje ushtrim aktiviteti viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara për leje ushtrim aktiviteti viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera e akteve të lëshuara në mijë lekë në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera e akteve të lëshuara në mijë lekë në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Vlera e akteve të lëshuara në mijë lekë në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 11:33 nga ZyraStatistikave

Update to resource 'Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit Viti 2016'

Mar, 04/11/2017 - 09:55 nga ZyraStatistikave