Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Të dhëna mbi Infrasturkturën rrugore Viti 2016.

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/18/2017 - 08:45 nga ZyraStatistikave

Ndryshim për arsye të problemeve në paraqitje.

revizioni aktual
Mar, 04/11/2017 - 09:28 nga ZyraStatistikave

Ndryshim për arsye të problemeve në paraqitje..

Hën, 04/10/2017 - 14:02 nga ZyraStatistikave

Të dhëna të ngarkuara për herë të parë .