Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Vlera në mijë lekë e akteve të lëshuara për ushtrim aktivitetit viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/11/2017 - 09:55 nga ZyraStatistikave

Ringarkim për arsye ndryshimi në nënkategori

revizioni aktual
Mar, 03/28/2017 - 10:31 nga ZyraStatistikave

Ngarkimi i tabelës për herë të parë