Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i akteve të lëshuara për leje ushtrim aktiviteti viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/11/2017 - 09:54 nga ZyraStatistikave

Ringarkim për arsye ndryshim nënkategorie

revizioni aktual
Mar, 03/28/2017 - 10:05 nga ZyraStatistikave

Tabela u ngarkua për herë të parë