Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Numri i akteve të lëshuara në fushën e transportit Viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mar, 04/11/2017 - 09:24 nga ZyraStatistikave

Ndryshim për arsye të problemeve në paraqitje.

revizioni aktual
Hën, 03/27/2017 - 11:31 nga ZyraStatistikave

Të dhëna të ngarkuara për herë të parë.