Revizionet ju lejojne qe te ndiqni ndryshimet e ndodhura ndermjet versioneve te ndryshme te nje fashikulli

Revizionet e Çështjet gjyqësore të ndjekura nga Drejtoria Juridike Viti 2016

Primary tabs

RevizioniOperacionet
Mër, 04/05/2017 - 12:14 nga ZyraStatistikave

Ringarkim për arsye të ndryshimit të titullit.

revizioni aktual
Pre, 03/24/2017 - 13:23 nga ZyraStatistikave

Ngarkim për herë të parë i të dhënave