Të dhëna mbi numrin e kontratave te lidhura në zonat urbane dhe rurale 6 mujori II viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi numrin e kontratave të lidhura gjithsej në zonat urbane dhe rurale për 6 mujorin e dytë të vitit 2016

Embed

Data Preview URL