Të dhëna mbi shumën e arkëtuar nga aktiviteti ujësjellës kanalizime 3 mujori I viti 2018

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi shumën e arkëtuar nga aktivitetet e ujësjellës kanalizime për periudhën 3 mujori I viti 2018

Embed

Data Preview URL