Të dhëna mbi klientët debitorë dhe shumën debitore të UKT 3 mujori I viti 2018

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi numrin e debitorëve sipas kategorive dhe shumën debitore për periudhën 3 mujori I viti 2018

Embed

Data Preview URL