Të dhënat mbi kontratat e lidhura pa matës 6 mujori II viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi numrin e kontratave të lidhura pa matës për familjarë, institucione etj. në rrjetin e ujësjellësit për 6 mujorin e dytë të vitit 2016

Embed

Data Preview URL