Të dhëna mbi shumën e arkëtuar nga aktiviteti ujësjellës kanalizime 3 mujori IV viti 2017

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi shumën e arkëtuar nga aktivitetet e ujësjellës kanalizime për periudhën 3 mujori IV viti 2017

Embed

Data Preview URL