Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të ujësjellësit për 6 mujorin e II viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime mbi gjatësinë e linjave të rrjeteve të ujësjellësit dhe numrin e çarjeve në tubacionet e ujit për 6 mujorin e dytë të vitit 2016.

Embed

Data Preview URL