Të dhënat mbi kontratat e lidhura pa matës 3 mujori IV viti 2017

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi numrin e kontratave të lidhura pa matës për familjarë, institucione etj. në rrjetin e ujësjellësit për 3 mujorin IV të vitit 2017.

Embed

Data Preview URL