Të dhëna mbi klientët debitorë dhe shumën debitore të UKT 6 mujori II viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi numrin e debitorëve sipas kategorive dhe shumën debitore për periudhën 6 mujori i dytë i vitit 2016

Embed

Data Preview URL