Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve 3 mujori IV viti 2017

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime mbi gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve dhe numrin e bllokimeve për 3 mujorin IV viti 2017

Embed

Data Preview URL