Të dhëna mbi numrin e lidhjeve ne rrjetin e ujesjellesit në zonat urbane dhe rurale 3 mujori I-II 2018

Primary tabs