Të dhëna mbi shumën e arkëtuar nga aktiviteti ujësjellës kanalizime 6 mujori II viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë mbi shumën e arkëtuar nga aktivitetet e ujësjellës kanalizime për periudhën 6 mujori II viti 2016

Embed

Data Preview URL