Të dhëna mbi gjatësinë e rrjetit të ujësjellësit për 3 mujorin e I viti 2018

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Ujësjellës Kanalizime mbi gjatësinë e linjave të rrjeteve të ujësjellësit dhe numrin e çarjeve në tubacionet e ujit për 3 mujorin e I të vitit 2018.

Embed

Data Preview URL