Vlera në mijë lekë e akteve të lëshuara për ushtrim aktivitetit viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile mbi vlerën në total të përfituar nga lëshimi i akteve për ushtrim aktivitetit për vitin 2016.

Embed

Data Preview URL