Numri i akteve të lëshuara për leje ushtrim aktiviteti viti 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Drejtoria e Licencimit dhe Gjendjes Civile mbi numrin e lejeve të lëshuara për ushtrim aktiviteti për vitin 2016.

Embed

Data Preview URL