Akt kontrolle të mbajtura për NJësinë Administrative Dajt, mars dhjetor 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Policia Bashkiake mbi numrin e akt - kontrolleve të mbajtuara pë Nj.A. Dajt për periudhën mars- dhjetor 2016. Në tabelë pasqyrohen vetëm rrugët ku janë vendosur akt- kontrolle sipas llojit të shkeljes

Embed

Data Preview URL